Le Roi Candaule (Imperial Ballet)

Unidentified ballerina as an Amazon (1891)
Unidentified ballerina as an Amazon (1891)
Olga Preobrazhenskaya as Queen Nisia in the Pas de Venus (ca. 1899)
Olga Preobrazhenskaya as Queen Nisia in the Pas de Venus (ca. 1899)
Vaslav Nijinsky as a slave (1908)
Vaslav Nijinsky as a slave (1908)